Privacy & Cookies

 

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

 

Els Balcaen Fotografie hecht het grootste belang aan de privacy van onze bezoekers en het veilig gebruik van onze website. Wij begrijpen dat u wilt dat uw persoonlijke gegevens veilig bewaard worden. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.elsbalcaen.be (hierna genoemd de “website”).

U kunt onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Els Balcaen Fotografie wil benadrukken dat wij te allen tijde proberen te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Els Balcaen Fotografie verzamelt, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

 

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

 

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Els Balcaen Fotografie kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

- naam:

- voornaam:

- e-mailadres:

- telefoonnummer:

- bedrijfsnaam:

 

Correspondentiegegevens met en uitgaande van Els Balcaen Fotografie:

Wij verzamelen tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van onze website. Zo zal Els Balcaen Fotografie, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.

 

Doel van de verwerking

 

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

- de kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
- u te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;
- u te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
- statistische doeleinden;
- toestemming voor de verwerking

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

 

Els Balcaen Fotografie zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door ons en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Els Balcaen Fotografie uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Els Balcaen Fotografie hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Els Balcaen Fotografie uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een data-verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw rechten

 

Recht op informatie
Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met els@elsbalcaen.be.

Recht op toegang
Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Els Balcaen Fotografie mogelijks over u beschikt.

Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Els Balcaen Fotografie te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Els Balcaen Fotografie verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

 

Els Balcaen Fotografie garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Update Privacy Verklaring

 

Els Balcaen Fotografie kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

 

Andere websites

 

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Els Balcaen Fotografie verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Vragen en klachten

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Els Balcaen Fotografie uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: els@elsbalcaen.be
 • Via post: Els Balcaen Fotografie, Lupinestraat 8, 8500 Kortrijk
 • Via telefoon: (0496) 59 37 67

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Els Balcaen Fotografie uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Versie Privacy Verklaring: 09/07/2021

 

 

Cookie Policy

 
Algemeen

 

Els Balcaen Fotografie (hierna genoemd Els Balcaen Fotografie, wij) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://www.elsbalcaen.be (hierna genoemd de “website”). Alle gegevens die Els Balcaen Fotografie haalt uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.

Els Balcaen Fotografie is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

 

Wat is een cookie ?

 

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die de gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de website wenst te raadplegen, raadt Els Balcaen Fotografie u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browser geschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze website gebruikt verschillende types van cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de website resp. gebruik te maken van het platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de website bezoekt, zal de website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Els Balcaen Fotografie maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Els Balcaen Fotografie te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Els Balcaen Fotografie zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: om haar communicaties te ondersteunen heeft Els Balcaen Fotografie haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer Instagram en Facebook. De kanalen die Els Balcaen Fotografie gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Els Balcaen Fotografie controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.
 

Lijst van cookies die de website gebruikt

 

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Els Balcaen Fotografie desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ
 

Cookies uitschakelen

 

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

 
 

Contactgegevens Els Balcaen Fotografie

 

Els Balcaen Fotografie

Lupinestraat 8

8500 Kortrijk