Algemene voorwaarden

 

 

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al mijn prestaties (diensten, verkoop, e.a.) en overeenkomsten.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 

De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum te Kortrijk, Lupinestraat 8 en dit zonder enige korting tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. 

 

Betwistingen over prestaties, leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de geleverde prestaties, levering, uitvoering en/of ontvangst van de facturatie. Dit geeft de klant evenwel het recht niet om de algemene voorwaarden en betalingstermijnen niet na te leven.

 

Bij gebrek aan effectieve of onvolledige betaling van de factuur binnen de acht dagen na factuurdatum loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag.

 

Meerwerken of wijzigingen worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging door de klant van de opdracht en de (eenheids)prijs.

 

Stilzwijgende aanvaarding van de factuur geldt tevens als aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

 

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden en/of onderliggende overeenkomst is geregeld, is het Belgisch recht van toepassing.

 

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Alle aanbiedingen en offertes van Els Balcaen Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 8 dagen voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar Els Balcaen Fotografie. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en / of mondelinge akkoorden.

 

Beeldmateriaal gemaakt door Els Balcaen Fotografie kan ten allen tijde gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriften, wedstrijden, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

De foto's die gemaakt worden door Els Balcaen Fotografie worden gezien als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

De foto's worden aangeleverd in JPEG-formaat in hoge en lage resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

De fotograaf behoudt zich het recht om de fotosessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.